Compressed Air Glossary

Glossary Filter
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A
Absorpce
Proces nasáknutí jedné látky do hmoty jiné látky, takže se absorbovaná látka spojí s absorpčním prostředkem.
Adsorpce
Fyzikální proces, při kterém molekuly plynu, páry nebo kapaliny ulpí na povrchu pevného tělesa.
Aer medicalis
Lékařský stlačený vzduch.
Aerosol
Suspenze z pevných, kapalných nebo pevných a kapalných částic v plynném médiu se zanedbatelnou rychlostí pádu/usazování.
Aktivovaný oxid hlinitý
Vysoce porézní a zrnitá forma oxidu hlinitého s vyšší adsorpční schopností pro vlhkost z plynů, par a některých kapalin.
Aktivní uhlí
Forma uhlíku, která se díky vysoké adsorpční kapacitě výborně hodí pro plyny a páry.
Atmosférický vzduch
Jako atmosférický vzduch se v technice stlačeného vzduchu označuje okolní vzduch nasávaný kompresory.
B
Brownův pohyb
Náhodný pohyb velmi malých částic (menších než 0,2 μm), zapříčiněný bombardováním těchto části molekulami plynu. Jako výsledek tohoto náhodného nebo spirálovitého pohybu opisují částice trasy, které jsou o mnoho větší, než je jejich skutečná velikost, a lze je proto snadněji zachytit.
Bezpotenciálový kontakt
Pomocí bezpotenciálových kontaktů se obvykle spínají informační a řídicí signály, které předávají informace jinému systému napájenému napětím nebo spustí nějakou aktivitu. To znamená, že otevírají nebo zavírají řídicí obvod třetího systému a často se používají ke komunikaci mezi kompresorem a nadřazeným řídicím systémem.
C
Čištění CIP
CIP je zkratka pro Cleaning in Place (česky „čištění na místě“) a jde o princip, který se používá při čištění výrobních zařízení. Čištění se provádí v zařízení na místě, bez demontáže zařízení na jednotlivé součásti. Zařízení se propláchne odpovídajícím prostředkem a poté se vysuší pomocí stlačeného vzduchu.
Částice
Ekvivalentní průměr koule, který poskytuje měřicí zařízení.
Čistý prostor
Čisté prostory jsou potřeba pro speciální výrobní kroky. V čistých prostorách platí požadavky na počet částic v okolním vzduchu, protože ty by v příliš vysokém počtu mohly negativně ovlivnit průběh výroby.
Cyklonový odlučovač
Instalace cyklonového odlučovače za výstup stlačeného vzduchu kompresoru má smysl tehdy, pokud neexistuje možnost odvést kondenzát odloučený v dochlazovači kompresoru pomocí příslušně položeného potrubí nebo nádrže stlačeného vzduchu.
D
Dýchací vzduch
Centrální stanice stlačeného vzduchu v nemocnicích dnes zajišťují, aby byl v ošetřovnách k dispozici sterilizovaný dýchací vzduch. Stlačený vzduch je přitom nutno upravit na velmi vysoký stupeň kvality. Rozhodující jsou zde třídy kvality stlačeného vzduchu definované normou ISO 8573-1, a to 1 pro pevné částice a zbytkové aerosoly a 4 pro obsah vlhkosti. Kromě toho je tento stlačený vzduch nutno sterilizovat. Sterilní filtrace by však měla probíhat decentrálně, aby se vyloučily případné negativní vlivy způsobené potrubní sítí.
Desorpce
Fyzikální proces, při kterém se molekuly plynu, páry nebo kapaliny odstraňují z povrchu pevného tělesa.
Difúze
Pohyb molekul plynu nebo malých částic, způsobený koncentračním gradientem.
E
Ekvivalentní jmenovitý průtok
Ekvivalentní podmínky proudění filtrem za účelem zachování stejné rychlosti při jiných hodnotách tlaku, než je referenční tlak, který uvádí výrobce.
Efektivita
Poměr odstraněné koncentrace částic, tj. „upstream koncentrace“ minus „downstream koncentrace“, vůči předsunuté koncentraci částic.
Emulze
Emulze se vyskytují vždy, pokud buď kondenzáty kompresorů, nebo škodliviny nasávané ze vzduchu zabraňují tomu, aby se olej a voda mohly od sebe oddělit. V takovém případě nelze k úpravě kondenzátu používat jednoduché separační systémy založené na principu gravitace. Namísto toho jsou potřeba speciální zařízení na štěpení emulzí.
Efektivita filtru
Množství nečistot, které filtr odstraní, vydělené množstvím nečistot, které do něj vstupují, obvykle vyjádřena v procentech.
F
Fermentace
Při procesu fermentace mění mikroorganismy organický materiál. Používá se jako postup při výrobě potravin a nápojů, např. vaření piva, výrobě kysaného zelí.
Filtr
Zařízení k odlučování pevných, kapalných nebo plynných nečistot z proudu fluidního média.
Fluidizace
Probíhá většinou pomocí stlačeného vzduchu a znamená, že pevnou látku lze přepravovat jako kapalinu.
G
H
HACCP
Tato zkratka znamená Hazard Analysis Critical Control Point, česky Analýza rizika a kritických kontrolních bodů. Tento preventivní kontrolní systém musí v souladu s nařízením ES 852/2004 zavést každá společnost v EU a získal uznání i v ostatních částech světa.
Heat of adsorption
Teplo, které se uvolňuje, když je látka absorbována adsorpčním prostředkem.
Hygroskopický
Hygroskopická látka má schopnost pohlcovat vodu.
Hloubková filtrace
Za účelem filtrace je kapalina/plyn vedena filtračním médiem, které poskytuje vinutou cestu k zachycení nečistot.
I
Ionizace
Koncovým produktem je kladně nabitý iont, z atomu nebo molekuly se za tímto účelem odstraní elektrony. Ionizovaný stlačený vzduch se často používá k čištění nabitých povrchů.
J
K
Křemičitý gel
Porézní a zrnitá forma amorfního křemičitého gelu s určitou adsorpční kapacitou pro vlhkost z plynů, par a některých kapalin.
Koalescence
Označuje shlukování, resp. sjednocení malých kapiček do větších kapek.
Kondenzát
Kapalina, která se tvoří ve stlačeném vzduchu.
Kondenzace
Označuje přeměnu páry na kapalinu.
Kapacita absorpce nečistot
Množství znečištění, které může filtrační zařízení udržet, než dosáhne provozní meze, např. povoleného poklesu tlaku.
L
Látky narušující adhezi laků (LabS)
Mezi látky narušující adhezi laků patří silikony, ale také mnoho dalších látek, jako jsou tuky a minerální oleje. Tyto látky nezpůsobují obecně chyby, ale je nutno je považovat za zdroj rizika. Je třeba je předem zkontrolovat nebo obecně vyloučit.
Levitace
Jako levitace se v technické oblasti označuje postup pro uvedení objektu do polohy vznosu.
M
Membránová sušička
Membránové sušičky jsou zařízení, ve kterých je vysoušený vzduch veden velmi tenkými trubičkami (kapilárami). Na základě parciálních tlakových rozdílů mezi stlačeným vzduchem a regeneračním stlačeným vzduchem obklopeným kapilárami proniká vlhkost do pórů.
Molekulární síto
Přírodní nebo syntetické materiály, jejichž atomy jsou uspořádány v krystalové mřížce tak, že velký počet dutých prostor je navzájem propojen menšími otvory nebo póry s přesně stejnou jednotnou velikostí.
N
Náklady na energie
V závislosti na době chodu kompresoru a ceně za energie představují náklady na energie 70 až 80 procent celkových nákladů na výrobu stlačeného vzduchu.
Nepřímý kontakt
Stlačený vzduch se používá v systému, nepřichází však do přímého kontaktu s potravinou, ale vypouští se poté do okolního vzduchu. Stlačený vzduch má tak k produktu přístup pouze spolu s okolním vzduchem a je přitom zředěný.
Netěsnosti
Netěsnosti vyskytující se v potrubním systému rozvodu stlačeného vzduchu. Netěsnosti přispívají výraznou měrou k nehospodárnosti systému stlačeného vzduchu. U nových potrubních vedení by proto měly být netěsnosti včetně veškerých připojených komponent nižší než pět procent. Příčinou netěsností je většinou špatná údržba spotřebičů, jako jsou např. pneumatické ruční nástroje a pneumaticky řízené výrobní stroje.
Nečistota
Každá pevná, kapalná nebo plynná látka, která negativně ovlivňuje systém.
O
Olej
Uhlovodíková sloučenina ze 6 nebo více atomů uhlíku (C6).
Odlučovač oleje
Odlučovače oleje slouží k odlučování chladicího oleje ve šroubových kompresorech chlazených olejem. Systémy odlučování oleje současně snižují velikost olejových částic, které ještě zůstávají ve stlačeném vzduchu, na 1 mm a prodlužují tak životnost následně zařazených filtračních systémů.
Okolní teplota
Okolní teplota zařízení
Odlučovač vody
Odlučovací zařízení, které odstraňuje vodu (např. cyklonový odlučovač).
P
Pára
Plyn, který vykazuje teplotu pod hranicí své kritické teplotní hodnoty a lze jej proto pomocí izotermického postupu zkapalnět.
Provozní tlak
Pro výkon pneumaticky poháněných nástrojů a obráběcích strojů je důležitý správný provozní tlak. Je tak např. možné, že u pneumatického nástroje, který normálně vykazuje při provozním tlaku 6 barů 100procentní výkon, poklesne při snížení tlaku o 1 bar výkon již o 20 až 25 procent. Může se to stát např. kvůli příliš dlouhému přívodnímu vedení nebo jeho příliš malému průměru.
Přímá absorpce
Zachycení relativně velkých částic (1,0 µm a více) na povrchu filtračního média nebo v jeho blízkosti. Částice se srazí s vlákny nebo strukturou filtračního média, aniž by se odchýlily od směru proudu.
Přímý kontakt
O přímém kontaktu mluvíme, pokud produkt nebo jeho primární obal přichází přímo do styku se stlačeným vzduchem nebo se dostává do dýchacích cest (např. dýchací vzduch), resp. na vnitřní či vnější místa, která nejsou chráněna kůží (např. při poraněních).
Pokles tlaku
Označuje rozdíl mezi vysokotlakou a nízkotlakou stranou průtočného odporu.
Průnik
Množství znečištění, které proudí filtrem, vydělené množstvím znečištění, které do filtru vstupuje.
Plynová konstanta
Plynová konstanta uvádí fyzikální práci, kterou molekulární množstevní jednotka plynu vykoná při nezměněném tlaku a zahřátí o 1 K. Její hodnota je 287,02 kJ/kg * K.
Parciální tlak
Označuje absolutní tlak, který vykonává jakákoli složka v plynné sloučenině.
Pharmacopoeia
V Evropě existuje European Pharmacopoeia, tedy Evropský lékopis. V něm jsou stanovena právní a vědecká měřítka, která mají zajistit, aby se léčiva dodávala ve vysoké kvalitě.
Pneumatická přeprava
O pneumatické přepravě mluvíme tehdy, pokud se sypké materiály přepravují vedením za pomoci stlačeného vzduchu.
Práškový nástřik
K nanášení barevného prášku na příslušné povrchy při práškovém nástřiku je rovněž potřeba stlačený vzduch. Stlačený vzduch používaný při tomto postupu by měl být upraven na stupeň vysoušení třídy kvality 4 a obsah zbytkového oleje a částic třídy kvality 1. Opakovaně dochází k tomu, že práškově nastříkané povrchy vykazují dolíky. Na vině je často silikon.
Pískové otryskávání
Metoda úpravy povrchu, při které se většinou používá stlačený vzduch. Stlačený vzduch se používá k foukání pevného otryskávacího prostředku na předmět, který se tak zbaví nečistot.
Proplachovací tok
Proud kapaliny k odstranění nečistoty z filtračního nebo separačního zařízení.
Předřazený filtr
Zařízení k odstraňování hrubých nečistot předtím, než se kapalina/plyn dostane k dalšímu zpracování.
Proud regeneračního vzduchu
Proud vzduchu, který proudí k regeneraci offline vysoušecích médií.
Profukovací vzduch
Předem vysušený vzduch, který odvádí vlhkost z membrány.
Q
R
Rozdílový tlak
Označuje rozdíl hodnot mezi dvěma tlaky, které se současně vyskytují na různých měřicích bodech.
Regulace chodu naprázdno
Pohon kompresoru běží dále, ale nekomprimuje se žádný vzduch. Kompresor částečně ušetří energii potřebnou ke kompresi. V případě potřeby stlačeného vzduchu se bez prodlení přepne na chod se zatížením. Provoz naprázdno snižuje počet spínacích cyklů motoru a tím i opotřebení.
Relativní vlhkost vzduchu
Poměr parciálního tlaku obsažené vodní páry vůči parciálnímu tlaku nasycené vodní páry při stejné teplotě, vyjádřený v %.
Reometr
Měřicí přístroj ke zjišťování deformačního a tokového chování látky, který pracuje s vzduchovými ložisky.
Rosný bod
Teplota, při které vodní pára začíná kondenzovat.
Rosný bod, atmosférický
Rosný bod při atmosférickém tlaku
Rosný bod, tlak
Rosný bod při uvedeném tlaku
S
Sušička pro vysoušení za studena
Sušička, ve které se teplota pomocí ochlazovacích procesů sníží, aby se zkapalněla část kondenzovatelných par.
Separační zařízení voda-olej
Pokud zohledníme všechny náklady na likvidaci kondenzátu, je třeba v každém případě upřednostnit použití separačního zařízení voda-olej před shromažďováním a likvidací kondenzátu specializovanou firmou. Důvodem je, že pouze přibližně jedno procento ze vzniklého množství kondenzátu představuje skutečné znečištění. Toto jedno procento lze díky oddělení od kondenzátu relativně snadno a úsporně zlikvidovat.
Sterilní
Bez mikroorganismů schopných množení.
Stick-slip efekt
Tento jev označuje zpětné klouzání pevných těles.
Sušicí prostředek
Látka se schopností odstraňovat ze stlačeného vzduchu vodu, například křemičitý gel (SiO 2) nebo aktivovaný oxid hlinitý (Al 2 O 3).
Sušička
Zařízení ke snižování absolutního obsahu vlhkosti stlačeného vzduchu prostřednictvím snížení obsahu vodní páry.
Stupeň znečištění
Množství pevných, kapalných či plynných nečistot ve stlačeném vzduchu.
T
Tlakový rosný bod
Jako tlakový rosný bod se označuje teplota, při které je provozní kubický metr, jenž se nachází pod určitým tlakem, 100% nasycen vodní parou. Pokud se poté stlačený vzduch pod touto teplotou ochladí, vytvoří se kondenzát. Pokud se vzduch, který je pod tlakem, uvolní na atmosférický tlak, molekuly vody se rozprostřou do většího objemu. Vznikne tak nenasycení vzduchu a dojde k poklesu teploty rosného bodu. Na tomto principu mimo jiné spočívá postup vysoušení vzduchu nadměrné komprese.
Třídy kvality
Pro přesnou definici kvality stlačeného vzduchu je dnes rozhodující norma ISO 8573-1. Ta rozlišuje ve stlačeném vzduchu obsah vody, částic a oleje. Poslední dva uvedené faktory se vztahují na atmosférický objem.
Teplo adsorpce
Teplo, které se uvolňuje, když je látka absorbována adsorpčním prostředkem.
U
Uhlovodík
Organická sloučenina, která se skládá hlavně z vodíku a uhlíku.
V
Vlhkost
Vzduch, který je nasáván z atmosféry, obsahuje vždy také vodní páru. To, jaké množství vodní páry lze absorbovat, závisí pouze na teplotě a na objemu, který je k dispozici. Rozhodující je přitom parciální tlak vodní páry ve vzduchu. Pokud je dosaženo stupně nasycení vzduchu, mluvíme o vzduchu se 100% relativní vlhkostí.
Vzduchová ložiska
Vzduchová, aerostatická nebo aerodynamická ložiska jsou ložiska, u kterých jsou dvě strany, které se pohybují proti sobě, odděleny tenkým vzduchovým filmem. Umožňují tak pohyb téměř bez tření.
Velikost částic
Délka největší vzdálenosti mezi dvěma vnějšími hranicemi.
W
X
Y
Z
Základní zatížení
Základní zatížení systému stlačeného vzduchu je taková spotřeba stlačeného vzduchu, která je permanentně přítomna v provozu během určité směny. Při optimálním dimenzování přebírají v moderních systémech stlačeného vzduchu toto zatížení kompresory, které se během této doby nemusejí zapínat a pracují neustále v plném zatížení, a tedy v ekonomicky optimálním rozsahu.