Sprężone powietrze w branży chemicznej

W procesie produkcji wysokiej jakości wyrobów chemicznych stosowane są toksyczne, korozyjne i niestałe substancje. Oznacza to, że sprężone powietrze może reagować z substancjami, jeśli jest zanieczyszczone. Często sprężone powietrze wchodzi nawet w bezpośredni kontakt z samym produktem w procesie produkcji, dlatego musi podlegać najbardziej rygorystycznym obowiązkom i ciągłemu monitorowaniu. Tutaj potrzebne jest całkowicie bezolejowe, suche i stałe sprężone powietrze.

W produkcji chemicznej istotna jest przede wszystkim dyrektywa ATEX 2014/34/UE z jej postanowieniami europejskimi dotyczącymi ochrony przeciwwybuchowej. Również zastosowania w otoczeniu petrochemicznym wymagają spełnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, które ujęte są w standardach technicznych API.

Pomagamy w całościowym rozumieniu kwestii uzdatniania sprężonego powietrza, aby – akurat w skomplikowanej branży chemicznej – zapewnić istotne bezpieczeństwo procesów i sprawny przebieg procesów bez dużych wahań ciśnieniowego punktu rosy i ciśnienia różnicowego. Wszystko to na rzecz optymalnego bezpieczeństwa i wydajności.

Zastosowania w branży chemicznej

Transport pneumatyczny

W licznych branżach przetwarzane są materiały podstawowe w proszku lub granulkach. Sprężone powietrze jest wykorzystywane w funkcji powietrza transportowego do transportowania tych substancji przez linię produkcyjną lub dozowania. W przemyśle chemicznym substancje chemiczne w formie materiału surowego lub proszku transportowane są przez przewody rurowe do miejsc dalszego przetwarzania, takich jak silosy, urządzenia dozujące lub produkcyjne. Sprężone powietrze stosowane w tym procesie musi posiadać określony stopień osuszenia, aby proszek i granulaty nie łączyły lub nie zbrylały się pod wpływem wilgoci szczątkowej.

W dużych zakładach chemicznych powietrze jest często doprowadzane przez rurociągi zewnętrzne. Tutaj wymagany jest szczególnie niski ciśnieniowy punkt rosy, aby zapobiec kondensacji. W przypadku dużych strumieni przepływu zaleca się stosowanie rozwiązania nadmiarowego w urządzeniach osuszających, aby zapewnić stałe zasilanie w złożonych instalacjach chemicznych i petrochemicznych.

Polecane produkty:
DPM pomiar wilgotności  METPOINT monitorowanie Osuszacze adsorpcyjne

Przetwarzanie proszków i granulatów

W produkcji chemicznej wytwarzane są najróżniejsze produkty, do których należą m.in. beton w proszku, tworzywa sztuczne i kauczuk, kleje, wyroby farmaceutyczne, środki czystości i kosmetyki. Produkty te powstają z naturalnych (np. tłuszcze i oleje) lub syntetycznych surowców (np. etylen, styren, chlorek winylu). W ramach produkcji sprężone powietrze ułatwia dalsze przetwarzanie poprzez rozbijanie, rozpylanie, spulchnianie, mieszanie lub homogenizowanie substancji wyjściowych. Oprócz czystości, określanej indywidualnie w zależności od zastosowania, sprężone powietrze musi wyróżniać się specjalnym stopniem osuszenia, aby proszek i granulaty nie łączyły lub nie zbrylały się pod wpływem wilgoci szczątkowej.

Jeśli dochodzi do bezpośredniego kontaktu z produktem, np. w przypadku rozpylania środków piorących i następującego po nim wykorzystania jako dodatku do tabletek do zmywarek, sprężone powietrze musi być całkowicie bezolejowe. W celu zapewnienia bezpieczeństwa procesów nieodzowne jest ciągłe monitorowanie, jak również pełna dokumentacja jakości sprężonego powietrza.

Polecane produkty:
Monitorowanie wilgotności Osuszacze adsorpcyjne Technika katalityczna Adsorbery z węglem aktywnym

STREFA EX

W instalacjach chemicznych sprężone powietrze może być wykorzystywane w zadaniach związanych z pomiarami, sterowaniem i regulacją. Sprężone powietrze jest stosowane przede wszystkim w strefach zagrożenia wybuchem (strefy EX), ponieważ w odróżnieniu od prądu elektrycznego nie wytwarza ono iskier. I tak na przykład narzędzia pneumatyczne i podnośniki mogą być napędzane przez medium niebędące źródłem zapłonu. W otoczeniu zagrożonym wybuchem sprężone powietrze jest bezpiecznym źródłem energii, wyraźnie dopuszczonym do zastosowania w strefach EX.

Na platformach wiertniczych lub w magazynach gazu ziemnego i ropy naftowej często potrzebne są duże ilości sprężonego powietrza; tam obowiązują rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa. Sprężone powietrze jest również wystawione na działanie niekorzystnej temperatury otoczenia. Ponieważ urządzenia sterująco-regulacyjne często znajdują się na zewnątrz budynków, należy zadbać o ochronę urządzeń pneumatycznych, na przykład przed gromadzeniem się kondensatu lub zamarznięciem.

Polecane produkty:
Zrzuty kondensatu BEKOMAT z ATEX

Uzdatnianie sprężonego powietrza XXL w Chempark Uerdingen

Firma BEKO TECHNOLOGIES zrealizowała duży projekt osuszacza adsorpcyjnego, który wykorzystuje ciepło procesu sprężania do regeneracji. Po pomyślnym zakończeniu próbnej eksploatacji urządzenie zostało przekazane firmie CURRENTA.

Do relacji z użytkowania…

Dalsze branże