REACH

In accordance with Article 33 of the European Chemicals Regulation No. 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), we have informed you in the offer or order confirmation that the materials we offer or supply to your company contain a specific substance on the REACH Candidate List (SVHC):

Lead, CAS No. 7439-92-1, EC No. 231-100-4

Concentration according to alloy used, absorption reason: toxic for reproduction,

Recording date: 27.06.2018

Please observe the national regulations for handling and disposal of lead and lead-containing alloys (currently for our brass products).

There is currently no ban on the use of lead on the SVHC candidate list!

We monitor the development of the candidate list and keep information from our suppliers about the absence or presence of SVHCs in our products up to date.

The products listed in the appendix contain lead:

Download List


REACH

Conform artikel 33 van de Europese verordening inzake chemicaliën nr. 1907/2006 voor de registratie, beoordeling, toelating en beperking van chemische stoffen (REACH) hebben wij u in de offerte resp. opdrachtbevestiging erover geïnformeerd, dat de door ons aan uw onderneming aangeboden en/of geleverde materialen een bepaalde stof van de REACH kandidatenlijst (SVHC) bevat:

lood, CAS nr. 7439-92-1, EG nr. 231-100-4

Concentratie conform ingezette legering, reden van registratie: reproductietoxisch.

Registratiedatum: 27-6-2018

Gelieve de nationale voorschriften voor de omgang met en de verwerking van lood en loodhoudende legeringen in acht te nemen (momenteel bij onze producten messing).

Momenteel bestaat voor lood op de SVHC kandidatenlijst geen gebruiksverbod!

Wij blijven de ontwikkeling van de kandidatenlijst volgen en houden informatie van onze leveranciers over de af- of aanwezigheid van SVHCs in onze producten actueel.

De in de bijlage opgesomde producten bevatten lood:

Download de lijst