REACH

In accordance with Article 33 of the European Chemicals Regulation No. 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), we have informed you in the offer or order confirmation that the materials we offer or supply to your company contain a specific substance on the REACH Candidate List (SVHC):

Lead, CAS No. 7439-92-1, EC No. 231-100-4

Concentration according to alloy used, absorption reason: toxic for reproduction,

Recording date: 27.06.2018

Please observe the national regulations for handling and disposal of lead and lead-containing alloys (currently for our brass products).

There is currently no ban on the use of lead on the SVHC candidate list!

We monitor the development of the candidate list and keep information from our suppliers about the absence or presence of SVHCs in our products up to date.

The products listed in the appendix contain lead:

Download List


REACH

W myśl artykułu 33 rozporządzenia WE nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) poinformowaliśmy Państwa w ofercie bądź w potwierdzeniu zamówienia, iż oferowane i/lub dostarczone Państwa firmie przez nas materiały zawierają określoną substancję z listy kandydackiej REACH (SVHC):

ołów, nr CAS 7439-92-1, nr WE 231-100-4

Stężenie zgodnie ze stosowanym stopem, powód zamieszczenia na liście: toksyczność reprodukcyjna,

data zamieszczenia na liście: 27.06.2018 r.

Prosimy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących obchodzenia się z ołowiem i stopami zawierającymi ołów (aktualnie w naszych produktach: mosiądz) oraz ich utylizacji.

W chwili obecnej w odniesieniu do ołowiu z listy kandydackiej substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) nie wynika zakaz stosowania!

Śledzimy zmiany listy kandydackiej i na bieżąco aktualizujemy informacje od naszych dostawców dotyczące obecności lub nieobecności substancji SVHC w naszych produktach.

Podane w załączniku produkty zawierają ołów:

Pobierz listę