This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

A

Absorpcja

Proces wchłaniania jednej substancji przez masę innej substancji, w efekcie którego pochłonięta substancja łączy się z absorbentem.

Aktywowany tlenek glinu

Wysoce porowata i ziarnista forma tlenku glinu wykazująca właściwości adsorpcyjne w stosunku do wilgoci z gazów, par i niektórych cieczy.

Adsorpcja

Proces fizyczny, w którym cząsteczki gazu, pary lub cieczy przywierają do powierzchni ciała stałego.

Aerozol

Zawiesina w gazowym ośrodku składająca się ze stałych, ciekłych lub stałych i ciekłych cząstek o prędkości opadania / osiadania, którą można pominąć.

C

Ciepło adsorpcji

Ciepło, które jest uwalniane, gdy substancja jest absorbowana przez adsorbent.

Ciśnienie cząstkowe

Oznacza ciśnienie bezwzględne wywierane przez jakiś składnik mieszaniny gazów.

Ciśnienie robocze

Poprawne ciśnienie robocze jest ważne z punktu widzenia wydajności narzędzi i obrabiarek zasilanych sprężonym powietrzem. I tak możliwe jest na przykład, że narzędzie pneumatyczne, które normalnie przy ciśnieniu roboczym wynoszącym 6 barów osiąga 100 procent wydajności, w przypadku zmniejszenia ciśnienia o 1 bar będzie pracować z wydajnością zaledwie 20 do 25 procent. Może się tak zdarzyć na przykład wskutek zastosowania nadmiernie długich przewodów zasilających lub przewodów o zbyt małej średnicy.

Proszę użyć naszego narzędzia do przeliczania jednostek.

Ciśnienie różnicowe

Oznacza różnicę między dwoma wartościami ciśnienia występującego równocześnie w różnych punktach pomiarowych.

Ciśnieniowy punkt rosy

Mianem ciśnieniowego punktu rosy określa się temperaturę, przy której roboczy metr sześcienny znajdujący się pod odpowiednim ciśnieniem jest w 100 procentach nasycony parą wodną. Jeśli temperatura sprężonego powietrza spadnie poniżej tej wartości, wytworzy się kondensat. Jeśli powietrze znajdujące się pod ciśnieniem zostanie rozprężone do ciśnienia atmosferycznego, cząsteczki wody rozproszą się na większej przestrzeni. W ten sposób dojdzie do niedosycenia powietrza i temperatura punktu rosy obniży się. Na tej zasadzie oparta jest między innymi metoda osuszania powietrza przez sprężanie do wartości powyżej ciśnienia wymaganego.

Cząstki

Równoważna średnica kuli, która jest dostarczana przez przyrząd pomiarowy.

Wykrywanie cząstek stałych za pomocą METPOINT MCA

Czyszczenie CIP

CIP oznacza Cleaning in Place i jest metodą czyszczenia wykorzystywaną do czyszczenia urządzeń produkcyjnych. Czyszczenie urządzenia odbywa się na miejscu bez rozkładania go na części składowe. Urządzenie przepłukiwane jest odpowiednim środkiem, a następnie osuszane sprężonym powietrzem. 

D

Desorpcja

Proces fizyczny, w którym cząsteczki gazu, pary lub cieczy odrywają się od powierzchni ciała stałego.

Dyfuzja

Ruch cząsteczek gazu lub małych cząstek spowodowany przez gradienty stężenia.

E

Efektywność

Stosunek stężenia usuniętych cząstek, tj. stężenie upstream minus stężenie downstream, do poprzedniego stężenia cząstek.

Efektywność filtracji

Ilość zanieczyszczeń usuniętych przez filtr dzielona przez ilość zanieczyszczeń wpływających do filtra, wyrażona zwykle w procentach.

Zainteresowany? Więcej o skuteczności filtrów

Emulsje

Emulsje występują zawsze wtedy, gdy kondensaty sprężarkowe lub substancje szkodliwe zassane z powietrza uniemożliwiają oddzielenie się oleju od wody. Jeśli ma to miejsce, zwykłe systemy separacji grawitacyjnej nie sprawdzą się przy uzdatnianiu kondensatu. Zamiast nich stosuje się specjalne separatory emulsji.

Emulsje w kondensacie sprężonego powietrza? BEKOSPLIT oferuje środek zaradczy!

Ekwiwalentny przepływ nominalny

Równoważne warunki przepływu przez filtr pozwalające na uzyskanie tej samej prędkości przy innych wartościach ciśnienia niż ciśnienie odniesienia podane przez producenta.

F

Fermentacja

Fermentacja oznacza przemianę materiału organicznego przez mikroorganizmy. Jest ona wykorzystywana jako metoda produkcji żywności i napojów, np. proces warzenia, produkcja kiszonej kapusty.

Filtr

Urządzenie do wydzielania stałych, ciekłych lub gazowych zanieczyszczeń ze strumienia płynu.

Zapoznaj się z naszą ofertą filtrów!

Filtracja dogłębna

Na potrzeby filtracji płyn kierowany jest przez medium filtracyjne, które posiada wymuszoną ścieżkę do wychwytywania zanieczyszczeń.

Filtr wstępny

Urządzenie do usuwania większych zanieczyszczeń przed wprowadzeniem płynu do dalszej obróbki.

Fluidyzacja

Odbywa się zwykle pod wpływem sprężonego powietrza i oznacza, że substancja stała może być transportowana jak ciecz.

H

HACCP

Akronim oznacza Hazard Analysis Critical Control Point, w tłumaczeniu – analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 852/2004 ten zapobiegawczy system kontroli muszą wdrożyć wszystkie przedsiębiorstwa; system został przyjęty w UE oraz na całym świecie.

Higroskopijny

Substancja higroskopijna posiada właściwość przyciągania wody.

J

Jonizacja

Produktem końcowym jest dodatnio naładowany jon; w tym procesie atom lub cząsteczka jest pozbawiana elektronów. Jonizowane sprężone powietrze jest często stosowane do oczyszczania naładowanych powierzchni.

K

Klasy jakości

Precyzyjną definicję jakości powietrza podaje obecnie norma ISO 8573-1. Rozróżnia ona między zawartością wody, cząstek stałych i oleju w sprężonym powietrzu. Dwie ostatnie odnoszą się do objętości atmosferycznej.

Wszystko na temat ISO 8573-1 można znaleźć tutaj!

Koalescencja

Oznacza zbieganie się bądź łączenie małych kropelek w duże krople.

Kondensacja

Oznacza zamianę pary na ciecz.

Kondensat

Ciecz, która utworzyła się w sprężonym powietrzu.

Bezpieczne i ekonomiczne odprowadzanie kondensatu za pomocą BEKOMATu

Kontakt bezpośredni

Kontakt bezpośredni oznacza sytuację, w której produkt lub jego pierwotne opakowanie styka się ze sprężonym powietrzem.

Kontakt pośredni

Sprężone powietrze wykorzystywane jest w procesie, ale nie wchodzi w bezpośredni kontakt z żywnością, lecz jest następnie odprowadzane do powietrza w otoczeniu. Sprężone powietrze dociera do produktu tylko w połączeniu z powietrzem otoczenia, a zatem jest rozrzedzone. 

Koszty energii

W zależności od czasu pracy sprężarki i ceny energii koszty energii stanowią od 70 do 80 procent całkowitych kosztów wytwarzania sprężonego powietrza. 

Czy masz jeszcze potencjał do optymalizacji? Dowiedz się więcej o efektywności energetycznej

L

Substancje zakłócające nakładanie lakieru (LabS)

Grupa substancji zakłócających nakładanie lakieru obejmuje silikony oraz wiele innych substancji, takich jak tłuszcze i oleje mineralne. Substancje nie prowadzą automatycznie do powstania wad, lecz należy traktować je jako źródło ryzyka. Należy je wcześniej skontrolować lub generalnie wykluczyć. 

Wysoki wskaźnik odrzutów w lakierni? Dowiedz się więcej na ten temat tutaj!

Łożysko powietrzne

Sprężone powietrze wykorzystywane jest w procesie, ale nie wchodzi w bezpośredni kontakt z żywnością, lecz jest następnie odprowadzane do powietrza w otoczeniu. Sprężone powietrze dociera do produktu tylko w połączeniu z powietrzem otoczenia, a zatem jest rozrzedzone. 

M

Malowanie proszkowe

Do nanoszenia farby proszkowej na odpowiednie powierzchnie w ramach malowania proszkowego również potrzebne jest sprężone powietrze. Wykorzystywane tutaj sprężone powietrze powinno być uzdatnione do stopnia osuszenia klasy jakości 4 oraz do zawartości oleju resztkowego i cząstek klasy jakości 1. Często zdarza się, że na powierzchniach malowanych proszkowo pojawiają się kratery. Często przyczyną jest silikon.

N

Nieszczelności

Nieszczelności mogą występować w rurociągu sieci sprężonego powietrza. Nieszczelności w znacznym stopniu przyczyniają się do spadku ekonomiczności systemu sprężonego powietrza. Dlatego w przypadku nowych przewodów rurowych wskaźnik nieszczelności, włączając wszystkie podłączone komponenty, musi wynosić poniżej pięciu procent. Przyczyną nieszczelności jest zwykle niedostateczna konserwacja odbiorników, np. ręcznych narzędzi pneumatycznych, maszyn produkcyjnych sterowanych pneumatycznie.

Znajdź szybko nieszczelności dzięki METPOINT LKD!

O

Obciążenie podstawowe

Obciążenie podstawowe systemu sprężonego powietrze oznacza zużycie sprężonego powietrza, które występuje w zakładzie przez cały czas podczas określonej zmiany. W przypadku optymalnego doboru parametrów w nowoczesnych systemach sprężonego powietrza zapotrzebowanie to pokrywane jest przez sprężarki, które w tym czasie nie muszą się przełączać i ciągle pracują pod pełnym obciążeniem, a zatem w ekonomicznym, optymalnym zakresie.

Olej

Mieszanina węglowodorów składających się z 6 lub większej liczby atomów węgla (C6).

Olej resztkowy w sprężonym powietrzu? Oto rozwiązanie!

Osuszacz

Urządzenie służące do obniżania wilgotności bezwzględnej sprężonego powietrza poprzez zmniejszenie zawartości pary wodnej. 

Tutaj znajdziesz odpowiednią dla Ciebie metodę osuszania spręzonego powietrza!

Osuszacz membranowy

Osuszacze membranowe są to urządzenia, w których osuszane powietrze przepływa przez bardzo cienkie rurki (naczynia włosowate). Z uwagi na różnice ciśnienia cząstkowego między sprężonym powietrzem a suchym sprężonym powietrzem do regeneracji otaczającym naczynia włosowate wilgoć przenika przez pory.

Osuszanie dopasowane odpowiednio do aplikacji

Osuszacz ziębniczy

Osuszacz, w którym temperatura jest zmniejszana w procesie schładzania w celu skroplenia części par mogących zostać poddanych kondensacji.

Odkryj naszą ofertę osuszaczy chłodniczych już teraz!

P

Pharmacopoeia

W Europie obowiązuje European Pharmacopoeia – europejski spis leków. W nim określone są prawne i naukowe kryteria gwarantujące wysokiej jakości obrót lekami.

Piaskowanie

Metoda obróbki powierzchni, w której przeważnie stosowane jest sprężone powietrze. Sprężone powietrze wykorzystywane jest do kierowania twardego ścierniwa na obrabiany przedmiot w celu oczyszczenia go z zabrudzeń i zanieczyszczeń.

Pomieszczenie czyste

Pomieszczenia czyste są niezbędne w produkcji specjalnej. W pomieszczeniach czystych obowiązują wymagania dotyczące liczby cząstek w powietrzu otoczenia, ponieważ w przypadku dużej liczebności mogą mieć one negatywny wpływ na przebieg produkcji.

Powietrze atmosferyczne

Mianem powietrza atmosferycznego w technice sprężonego powietrza określa się powietrze zasysane przez sprężarki z otoczenia. 

Powietrze do oddychania

Centralne sprężarkownie w szpitalach przygotowują dzisiaj wysterylizowane powietrze do oddychania wykorzystywane w salach zabiegowych. Sprężone powietrze musi być uzdatniane w sposób pozwalający osiągnąć bardzo wysoki stopień jakości. Rozstrzygające są tutaj zdefiniowane przez normę ISO 8573-1 klasy jakości sprężonego powietrza 1 dla cząstek stałych i aerozoli resztkowych oraz klasa jakości 4 dla zawartości wilgoci. Ponadto sprężone powietrze musi być sterylizowane. Jednak filtracja sterylizująca powinna odbywać się decentralnie, aby wykluczyć wpływ czynników negatywnych pochodzących z sieci przewodów rurowych.

Więcej informacji o powietrzu do oddychania naszej specjalnej stronie

Przepływ cieczy płuczącej

Strumień cieczy do usuwania zanieczyszczeń z urządzenia filtracyjnego lub separacyjnego.

Powietrze płuczące

Wcześniej osuszone powietrze służące do odprowadzania wilgoci z membrany.

Punkt rosy

Temperatura, w której para wodna zaczyna się skraplać.

Pomiar ciśnieniowego punktu rosy za pomocą METPOINT DPM

R

Regulacja biegu jałowego

Napęd sprężarki pracuje nadal, ale powietrze nie jest sprężane. Sprężarka częściowo oszczędza energię niezbędną do sprężania. Z chwilą wystąpienia zapotrzebowania na sprężone powietrze sprężarka niezwłocznie przełącza się na tryb pod obciążeniem. Tryb pracy jałowej ogranicza cykle przełączania silnika, spowalniając w ten sposób zużycie.

Reometr

Urządzenie pomiarowe do wyznaczania charakterystyki deformacji i płynięcia materii, wykorzystuje łożyska powietrzne.

Ruchy Browna

Chaotyczne ruchy bardzo małych cząstek (poniżej 0,2 μm) spowodowane przez bombardowanie tych cząstek cząsteczkami gazu. W efekcie tych chaotycznych lub spiralnych ruchów cząstki opisują ścieżki, które są o wiele większe niż ich rzeczywista wielkość, przez co łatwiej je wychwycić.

S

Separator cyklonowy

Umieszczenie instalacja separatora cyklonowego za wylotem sprężonego powietrza ze sprężarki jest sensowne tylko wtedy, gdy nie istnieje możliwość odprowadzenia kondensatu odseparowanego w chłodnicy dodatkowej sprężarki przez odpowiednio poprowadzony przewód rurowy lub zbiornik sprężonego powietrza.

Czy separator wody jest niezbędny? Więcej informacji tutaj!

Separatory wodno-olejowe

Biorąc pod uwagę wszystkie koszty utylizacji kondensatu, w każdym przypadku bardziej korzystne okazuje się stosowanie separatora wodno-olejowego niż gromadzenie i utylizacja kondensatu przez specjalistyczne firmy. Dzieje się tak, ponieważ zaledwie ok. 1 procent zbieranego kondensatu stanowi prawdziwe zanieczyszczenie. Ten jeden procent może być stosunkowo łatwo i ekonomicznie utylizowany poprzez oddzielanie oleju od kondensatu. 

Grawitacyjne oddzielanie woda-olej za pomocą urządzenia ÖWAMAT!

Sito molekularne

Naturalne lub syntetyczne materiały, których atomy rozmieszczone są w sieci krystalicznej w taki sposób, że duża liczba małych pustek połączona jest wzajemnie przez mniejsze otwory lub pory o ściśle określonym jednolitym rozmiarze.

Spadek ciśnienia

Oznacza różnicę między stroną wysoko- i niskociśnieniową oporu przepływu.

Stała gazowa

Stała gazowa wyraża pracę fizyczną wykonaną przez molekularną jednostkę liczności gazu przy niezmienionym ciśnieniu podgrzewaną o 1 kelwin. Wynosi ona 287,02 kJ/kg * K.

Sterylny

Niezawierający mikroorganizmów zdolnych do namnażania.

All information about sterile compressed air on our special page 

Strumień powietrza regeneracyjnego

Strumień powietrza, który przepływa przez środki osuszające offline w celu regeneracji.

Styk bezpotencjałowy

Przez styki bezpotencjałowe doprowadzane są zwykle sygnały informacyjne i sterujące, które przekazują informacje do innego podłączonego systemu napięcia zasilania lub aktywują funkcję. Oznacza to, że otwierają one lub zamykają obwód sterujący trzeciego systemu i są często wykorzystywane do komunikacji między sprężarką a nadrzędnym sterowaniem. 

Środek osuszający

Substancja wyróżniająca się zdolnością do usuwania wody ze sprężonego powietrza, np. żel krzemionkowy (SiO 2) lub aktywowany tlenek glinu (Al 2 O 3).

T

Transport pneumatyczny

O transporcie pneumatycznym jest mowa w sytuacji, gdy materiały sypkie przenoszone są przez przewody pod wpływem sprężonego powietrza. 

W

Węgiel aktywny

Forma węgla wyróżniająca się dużą pojemnością adsorpcyjną gazów i par.

Dowiedz się więcej o jakości i bezpiecznej wymianie węgla aktywnego!

Węglowodór

Związek organiczny składający się głównie z wodoru i węgla.

Wielkość cząstek

Długość największej odległości między dwiema skrajnymi granicami.

Wilgotność

Powietrze zasysane z atmosfery zawsze zawiera parę wodną. Ilość pary wodnej, która może zostać pochłonięta, zależy tylko od temperatury i dostępnej objętości. Decydujące znaczenie ma tutaj ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu. Jeśli stopień nasycenia powietrza jest osiągnięty, mówi się o powietrzu o 100-procentowej wilgotności względnej. 

Niezawodny pomiar wilgotności resztkowej - za pomocą miernika punktu rosy METPOINT DPM

Wilgotność względna powietrza

Stosunek ciśnienia cząstkowego występującej pary wodnej do ciśnienia cząstkowego nasyconej pary wodnej w takiej samej temperaturze, wyrażony w %.

Wodooddzielacz

Urządzenie separujące do usuwania wody (np. separator cyklonowy).

Z

Zanieczyszczenie

Każda stała, ciekła lub gazowa substancja, która ma negatywny wpływ na system.

Żel krzemionkowy

Porowata i ziarnista forma bezpostaciowego ditlenku krzemu wykazująca określoną pojemność adsorpcyjną wilgoci z gazów, par i niektórych cieczy.

Zdolność do pochłaniania zanieczyszczeń

Ilość zanieczyszczeń, które urządzenie filtracyjne może zatrzymywać, zanim osiągnie granicę roboczą, np. dopuszczalny spadek ciśnienia.

Zjawisko stick-slip

Zjawisko to oznacza drgania cierne powodowane przez powolne przesuwanie ciał stałych względem siebie.