This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Energetická efektivita v problematice stlačeného vzduchu

Spotřeba energie při napájení stlačeným vzduchem se často velmi podceňuje. Chyby při plánování zařízení nebo jeho dimenzování, stejně jako nedostatečná údržba a servis, vedou ke ztrátám stlačeného vzduchu. Náklady na elektřinu tvoří až 80 procent celkových nákladů systému stlačeného vzduchu. I u společností s dobře provozovanými systémy lze nalézt potenciály pro úsporu ve výši až 30 procent*. Stávající zařízení přitom vykazují enormní potenciál pro optimalizaci. Díky důkladné kontrole systému stlačeného vzduchu lze zavést opatření pro optimální efektivitu. Inteligentní energetický management je první hybnou pákou pro hospodárnost vašich procesů. Poskytneme vám systematickou podporu při vytváření vaší energetické koncepce. Lokalizujte skryté polykače nákladů a optimalizujte svůj systém. Pro zvýšenou energetickou efektivitu vašich procesů a úspěšnou certifikaci podle ISO 50001.

*(zdroj VDMA Jednotný list 4370)

Přistupujte k energetickému managementu systematicky.

1. Získejte základní data pro efektivní zjišťování nákladů a stanovení potenciálů pro zlepšení díky záznamovému zařízení METPOINT® BDL. Zjistěte celkovou spotřebu společnosti, spotřebu konkrétních oddělení, parametry jednotlivých spotřebičů a množství netěsností jednotlivých oddělení. Elektronické zaznamenávání signálů senzorů dodává nepřetržitě informace o stlačeném vzduchu a tím i o kvalitě vašeho způsobu používání stlačeného vzduchu. Tyto informace se zobrazují a ukládají na přístroji. Průběh procesu lze dlouhodobě archivovat a alarmy předávat nadřazeným systémům. Obrazovkový zapisovač tak umožňuje okamžité vyhodnocení procesů a rychlý zásah na místě. Nakonfigurovat a napojit lze snadno analogové a/nebo digitální senzory.

2. Lokalizujte netěsnosti s pomocí METPOINT LKD. Netěsnosti vedou ke ztrátám stlačeného vzduchu, které je nutno vyrovnávat zvýšením výkonu kompresoru. Důsledkem je nárůst nákladů na energie.

3. Sledujte zbytkovou vlhkost v systému s pomocí METPOINT DPM. Je-li zbytková vlhkost příliš vysoká, dochází u vedení a funkčních zařízení k tvoření rzi. To způsobuje netěsnosti v systému.

4. Kontrolujte objemový průtok s pomocí METPOINT FLM. Příliš vysoká rychlost proudění může vést k přetížení zařízení.

5. Sledujte tlak ve svých zařízeních s pomocí METPOINT PRM. Přetlak může poškozovat komponenty.

Pomocí měřicí techniky od společnosti BEKO TECHNOLOGIES budete mít přehled o všech relevantních prvcích, které mohou ovlivnit hospodárnost systému. Lokalizujte skryté polykače nákladů a optimalizujte svá zařízení.

Optimalizace zařízení a Air Audit

Potenciál pro optimalizaci se najde v místě výroby a použití stlačeného vzduchu. Přesně naměřené hodnoty jsou pro moderní výrobní techniku nepostradatelné a jsou relevantními parametry k určení efektivity vašeho zařízení stlačeného vzduchu. Naše měření vám to ukáží. Optimalizace znamená vedle technické bezpečnosti enormní úsporu pro provozovatele a přímo se projeví v provozním výsledku.

Produktová řada eco

Využívání přírodních zdrojů a zároveň péče o jejich původ: to je definice naší odpovědnosti, kdykoli zpracováváme vzduch tak, aby byl využitelný pro vaše procesy. Vyvíjíme technologie a postupy pro ekologickou výrobu.

Tak vznikla koncepce zařízení „eco“, jejímž cílem je sledovat možné důsledky pro přírodu a využívat energii tak, aby spojovala maximální ekonomický užitek s ekologickým přístupem, a to bez kompromisů v technickém fungování. Spojujeme techniku s ekologickým myšlením a pomůžeme vám žít odpovědně.

Naše energeticky úsporné sušičky série DRYPOINT RA eco představují novou definici hospodárnosti: díky komplexu technických vlastností bylo možné výrazně snížit ztrátu stlačeného vzduchu a spotřebu energie.

Řada filtrů stlačeného vzduchu CLEARPOINT 3eco je díky průtokově optimalizované konstrukci tělesa a nízké tlakové ztrátě energeticky velmi efektivní a snižuje provozní náklady.

V podobě sušičky DRYPOINT M eco control vám nabízíme řešení, u kterého lze provozní režim i stupeň vysoušení nastavit optimálně na daný případ použití a šetřit tak energii pomocí redukce regeneračního vzduchu.

Pro každé místo používání a pro všechna zařízení, která je nutno zásobovat stlačeným vzduchem, nabízíme řešení na míru v podobě našich adsorpčních sušiček s teplou regenerací EVERDRY.

Energeticky úsporná sušička DRYPOINT RA eco

Kondenzační sušičky jsou často dimenzovány na základě nepřetržitého zatížení. Ve skutečnosti potřeba během dne kolísá spolu s kolísáním tlaku a objemového průtoku a množství vody, která se kondenzuje, se mění v závislosti na ročním období. Jen v ojedinělých případech se instalují kondenzační sušičky s konstantním maximálním zatížením. Díky tomu vznikají u sušičky s regulací úspory energie značné potenciály úspor.

Dvě koncepce regulace přímo přizpůsobí vysoušecí výkon potřebě a výrazně tak snižují spotřebu energie.

Technologie Cycling (přerušované řízení) vypne v případě potřeby kompresor chladicího prostředku. Při nízkém zatížení se TRB blíží bodu mrazu. Ovládací zařízení sleduje TRB a vypíná kompresor. Kompresor se opět zapne, když TRB stoupne nad požadovanou hodnotu. Dodatečné použití tepelné hmoty prodlužuje dobu vypnutí.

Kompresor chladicího prostředku a ventilátor se přesně regulují pomocí frekvenčního měniče. Řídicí jednotka sleduje tlak odpařování, kondenzační tlak a TRB. Po spuštění (>3 min.) se počet otáček kompresoru nastaví tak, aby tlak odpařování zůstal konstantní (i při měnících se podmínkách). Kompresor a ventilátor se aktivují/deaktivují, aby se oběh udržel co nejblíže skutečným podmínkám a vytváří tak optimální kombinaci úspory energie a vysoušecího výkonu.

Zjistit vice..

Filtr stlačeného vzduchu CLEARPOINT 3eco

Největší potenciál při úpravě stlačeného vzduchu spočívá ve snížení nákladů na energie. Ty mohou v závislosti na vytížení zařízení dosahovat výše až 80 % celkových nákladů. Spotřeba energie je přitom výrazně ovlivněna tlakovou ztrátou při filtraci aerosolů oleje a částic. Rozhodujícím faktorem při zjišťování nákladů životního cyklu filtrů stlačeného vzduchu je spotřeba energie, která vzniká v souvislosti s tlakovou ztrátou. U nových filtračních vložek CLEARPOINT 3eco je tato tlaková ztráta velmi nízká. Filtry lze koncipovat s cíleným zaměřením na energetickou efektivitu nebo s orientací na výkon

Zjistit vice...

Výměna filtrační vložky

Filtry mohou být vybaveny ukazatelem rozdílového tlaku a často panuje mylná domněnka, že tento nástroj zobrazuje, kdy je nutno vyměnit filtrační vložku.

Měřiče rozdílového tlaku by se měly používat jen k zobrazování ucpání filtrační vložky, nikoli však k indikaci toho, kdy je nutno vyměnit filtrační vložku. Zejména při nízkých průtokových podmínkách, jako např. u kompresorů s variabilním počtem otáček, se skutečný stav ucpání nezobrazí. Ještě důležitější je, že ukazatel nevykazuje žádný nebo jen malý pohyb, pokud se vložka používá příliš dlouho nebo je poškozená, takže jí mohou procházet veškeré nečistoty.

Aby byla zaručena jak kvalita vzduchu, tak energetická efektivita originálního filtru, je nutno vyměňovat filtrační vložky vždy v souladu s doporučením výrobce a používat pouze originální díly.

Elektronicky regulovatelná membránová sušička DRYPOINT M eco control

DRYPOINT M eco control je vysoušecí systém, který automaticky reaguje na měnící se provozní podmínky. Profukovací vzduch, a tedy energie, se spotřebovává jen tehdy, pokud sušička skutečně musí poskytnout potřebný výkon.  U membránové sušičky DRYPOINT M eco control lze pomocí klávesnice v „konstantním režimu“ nastavit tlakový rosný bod, v závislosti na profilu požadavků, mezi +10 a -26 °C. V provozním režimu pak zařízení udržuje výstupní tlakový rosný bod stabilní při měnících se provozních podmínkách. V „dynamickém režimu“ lze zvolit nadefinovaný rozestup výstupního tlakového rosného bodu vůči teplotě stlačeného vzduchu.

Množství profukovacího vzduchu je sníženo na skutečnou potřebu pro množství užitkového vzduchu a stupeň vysoušení, a výsledkem je tak velký potenciál úspor, zejména v případě kolísavého zatížení.

Zjistit vice...

Vysoušení stlačeného vzduchu XXL

Trvalé využití kompresního tepla

Při vysoušení velkých objemových průtoků přicházejí s ohledem na energetickou efektivitu v úvahu zejména sušičky řady EVERDRY HOC (Heat Of Compression), které využívají kompresní teplo (na přání můžeme realizovat zařízení až do objemového průtoku 100 000 m³/h).

Zařízení EVERDRY HOC využívají k desorpci stávající kompresní teplo bezolejově stlačeného vzduchu. Je to energeticky nejlepší způsob vysoušení stlačeného vzduchu, protože nedochází k žádným ztrátám stlačeného vzduchu pro regeneraci (ZERO Purge). V závislosti na konečné teplotě komprese (mezi 100 °C a 200 °C) tak lze bez další spotřeby energie docílit hodnot tlakového rosného bodu mezi -5°C a -40 °C.

EVERDRY eco: individuální, efektivní a trvale udržitelné

EVERDRY  FRA-Vplus v eco verzi. Dokud to okolní parametry dovolí, pracuje tato sušička také v režimu ZERO Purge. Jakmile chytré sledování okolního prostředí zjistí, že nasávaný vzduch je příliš vlhký, přepne do režimu Purge a začne k chlazení využívat dílčí proud vysušeného vzduchu. Použití této adsorpční sušičky je tak nezávislé na okolních parametrech.

Rozhodující ekologická výhoda spočívá ve výrazně snížené spotřebě tepla díky inteligentnímu využívání odpadního tepla, kterou provozovatel zpozoruje na podstatném snížení nákladů za elektrický proud. Tato sušička nemusí všechno teplo vyrábět pomocí ohřívače, ale využívá energii, která je k dispozici v akumulátoru tepla. Ta pochází např. ze zpětného získávání tepla kompresoru nebo z předchozích regeneračních procesů.

Vysoce výkonný adsorpční prostředek Sorbead®eco

Použitím speciální vysoušecího prostředku lze výrazně snížit požadovanou desorpční teplotu. Spotřeba energie se tak sníží o více než 15 %. Tento vysoušecí prostředek vyrábí exkluzívně společnost BASF v Německu a prodává se pod názvem Sorbead ®. Příslušná náplň vysoušecího prostředku je u společnosti BEKO TECHNOLOGIES k dostání ve verzi Sorbead® eco. Tímto vysoce výkonným adsorpčním prostředkem lze vybavit všechny adsorpční sušičky EVERDRY řad FRA-V / FRA-Vplus / FRA / FRP / FRL-V / FRL (do tlakového rosného bodu -40 °C).