This page is also available in English - Americas

Change now
BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESDeutschland | Österreich | SchweizBEKOTECHNOLOGIESIndiaBEKOTECHNOLOGIESBrazilBEKOTECHNOLOGIES責任を通じより良くBEKOTECHNOLOGIES責任心是我們成長的動力BEKOTECHNOLOGIESInternational Corporate SiteBEKOTECHNOLOGIESIreland | United KingdomBEKOTECHNOLOGIESFranceBEKOTECHNOLOGIESBelgique | Pays-Bas | LuxembourgBEKOTECHNOLOGIESItaliaBEKOTECHNOLOGIESSpainBEKOTECHNOLOGIESPolandBEKOTECHNOLOGIESCzech RepublicBEKOTECHNOLOGIESNetherlandsBEKOTECHNOLOGIESCanadaBEKOTECHNOLOGIESUnited States of AmericaBEKOTECHNOLOGIESAmérica Latina

Slovník stlačeného vzduchu

Zde se dozvíte všechny odborné termíny ze světa stlačeného vzduchu!

A

Absorpce

Proces nasáknutí jedné látky do hmoty jiné látky, takže se absorbovaná látka spojí s absorpčním prostředkem.

Adsorpce

Fyzikální proces, při kterém molekuly plynu, páry nebo kapaliny ulpí na povrchu pevného tělesa.

Aktivovaný oxid hlinitý

Vysoce porézní a zrnitá forma oxidu hlinitého s vyšší adsorpční schopností pro vlhkost z plynů, par a některých kapalin.

Aktivní uhlí

Forma uhlíku, která se díky vysoké adsorpční kapacitě výborně hodí pro plyny a páry.

Zjistěte více o kvalitě a bezpečnosti výměny aktivního uhlí!

Aer medicalis

Lékařský stlačený vzduch.

Aerosol

Suspenze z pevných, kapalných nebo pevných a kapalných částic v plynném médiu se zanedbatelnou rychlostí pádu/usazování.

Atmosférický vzduch

Jako atmosférický vzduch se v technice stlačeného vzduchu označuje okolní vzduch nasávaný kompresory. 

B

Bezpotenciálový kontakt

Pomocí bezpotenciálových kontaktů se obvykle spínají informační a řídicí signály, které předávají informace jinému systému napájenému napětím nebo spustí nějakou aktivitu. To znamená, že otevírají nebo zavírají řídicí obvod třetího systému a často se používají ke komunikaci mezi kompresorem a nadřazeným řídicím systémem. 

Brownův pohyb

Náhodný pohyb velmi malých částic (menších než 0,2 μm), zapříčiněný bombardováním těchto části molekulami plynu. Jako výsledek tohoto náhodného nebo spirálovitého pohybu opisují částice trasy, které jsou o mnoho větší, než je jejich skutečná velikost, a lze je proto snadněji zachytit.

C

Částice

Ekvivalentní průměr koule, který poskytuje měřicí zařízení.

Detekce částic pomocí METPOINT MCA

Čištění CIP

CIP je zkratka pro Cleaning in Place (česky „čištění na místě“) a jde o princip, který se používá při čištění výrobních zařízení. Čištění se provádí v zařízení na místě, bez demontáže zařízení na jednotlivé součásti. Zařízení se propláchne odpovídajícím prostředkem a poté se vysuší pomocí stlačeného vzduchu. 

Čistý prostor

Čisté prostory jsou potřeba pro speciální výrobní kroky. V čistých prostorách platí požadavky na počet částic v okolním vzduchu, protože ty by v příliš vysokém počtu mohly negativně ovlivnit průběh výroby.

Cyklonový odlučovač

Instalace cyklonového odlučovače za výstup stlačeného vzduchu kompresoru má smysl tehdy, pokud neexistuje možnost odvést kondenzát odloučený v dochlazovači kompresoru pomocí příslušně položeného potrubí nebo nádrže stlačeného vzduchu.

Je nutný odlučovač vody? Více informací zde! 

D

Dýchací vzduch

Centrální stanice stlačeného vzduchu v nemocnicích dnes zajišťují, aby byl v ošetřovnách k dispozici sterilizovaný dýchací vzduch. Stlačený vzduch je přitom nutno upravit na velmi vysoký stupeň kvality. Rozhodující jsou zde třídy kvality stlačeného vzduchu definované normou ISO 8573-1, a to 1 pro pevné částice a zbytkové aerosoly a 4 pro obsah vlhkosti. Kromě toho je tento stlačený vzduch nutno sterilizovat. Sterilní filtrace by však měla probíhat decentrálně, aby se vyloučily případné negativní vlivy způsobené potrubní sítí.

Na naší speciální stránce se dozvíte ještě více o dýchání vzduchu!

Desorpce

Fyzikální proces, při kterém se molekuly plynu, páry nebo kapaliny odstraňují z povrchu pevného tělesa.

Difúze

Pohyb molekul plynu nebo malých částic, způsobený koncentračním gradientem.

E

Efektivita

Poměr odstraněné koncentrace částic, tj. „upstream koncentrace“ minus „downstream koncentrace“, vůči předsunuté koncentraci částic.

Efektivita filtru

Množství nečistot, které filtr odstraní, vydělené množstvím nečistot, které do něj vstupují, obvykle vyjádřena v procentech.

Ekvivalentní jmenovitý průtok

Ekvivalentní podmínky proudění filtrem za účelem zachování stejné rychlosti při jiných hodnotách tlaku, než je referenční tlak, který uvádí výrobce.

Emulze

Emulze se vyskytují vždy, pokud buď kondenzáty kompresorů, nebo škodliviny nasávané ze vzduchu zabraňují tomu, aby se olej a voda mohly od sebe oddělit. V takovém případě nelze k úpravě kondenzátu používat jednoduché separační systémy založené na principu gravitace. Namísto toho jsou potřeba speciální zařízení na štěpení emulzí.

Emulze v kondenzátu stlačeného vzduchu? BEKOSPLIT nabízí řešení!  

F

Fermentace

Při procesu fermentace mění mikroorganismy organický materiál. Používá se jako postup při výrobě potravin a nápojů, např. vaření piva, výrobě kysaného zelí.

Filtr

Zařízení k odlučování pevných, kapalných nebo plynných nečistot z proudu fluidního média.

Seznamte se s naší nabídkou filtrů!  

Fluidizace

Probíhá většinou pomocí stlačeného vzduchu a znamená, že pevnou látku lze přepravovat jako kapalinu.

H

HACCP

Tato zkratka znamená Hazard Analysis Critical Control Point, česky Analýza rizika a kritických kontrolních bodů. Tento preventivní kontrolní systém musí v souladu s nařízením ES 852/2004 zavést každá společnost v EU a získal uznání i v ostatních částech světa.

Hloubková filtrace

Za účelem filtrace je kapalina/plyn vedena filtračním médiem, které poskytuje vinutou cestu k zachycení nečistot.

Heat of adsorption

Teplo, které se uvolňuje, když je látka absorbována adsorpčním prostředkem.

Hygroskopický

Hygroskopická látka má schopnost pohlcovat vodu.

I

Ionizace

Koncovým produktem je kladně nabitý iont, z atomu nebo molekuly se za tímto účelem odstraní elektrony. Ionizovaný stlačený vzduch se často používá k čištění nabitých povrchů.

K

Koalescence

Označuje shlukování, resp. sjednocení malých kapiček do větších kapek.

Kapacita absorpce nečistot

Množství znečištění, které může filtrační zařízení udržet, než dosáhne provozní meze, např. povoleného poklesu tlaku.

Kondenzace

Označuje přeměnu páry na kapalinu.

Kondenzát

Kapalina, která se tvoří ve stlačeném vzduchu.

Bezpečný a úsporný odvod kondenzátu pomocí systému BEKOMAT

Křemičitý gel

Porézní a zrnitá forma amorfního křemičitého gelu s určitou adsorpční kapacitou pro vlhkost z plynů, par a některých kapalin.

L

Látky narušující adhezi laků (LabS)

Mezi látky narušující adhezi laků patří silikony, ale také mnoho dalších látek, jako jsou tuky a minerální oleje. Tyto látky nezpůsobují obecně chyby, ale je nutno je považovat za zdroj rizika. Je třeba je předem zkontrolovat nebo obecně vyloučit. 

Vysoká zmetkovitost v lakovně? Více informací o tomto tématu se dozvíte zde! 

M

Membránová sušička

Membránové sušičky jsou zařízení, ve kterých je vysoušený vzduch veden velmi tenkými trubičkami (kapilárami). Na základě parciálních tlakových rozdílů mezi stlačeným vzduchem a regeneračním stlačeným vzduchem obklopeným kapilárami proniká vlhkost do pórů.

Sušení na míru pomocí našich membránových sušiček 

Molekulární síto

Přírodní nebo syntetické materiály, jejichž atomy jsou uspořádány v krystalové mřížce tak, že velký počet dutých prostor je navzájem propojen menšími otvory nebo póry s přesně stejnou jednotnou velikostí.

N

Náklady na energie

V závislosti na době chodu kompresoru a ceně za energie představují náklady na energie 70 až 80 procent celkových nákladů na výrobu stlačeného vzduchu. 

Máte ještě potenciál pro optimalizaci? Zjistěte více o energetické účinnosti  

Nečistota

Každá pevná, kapalná nebo plynná látka, která negativně ovlivňuje systém.

Nepřímý kontakt

Stlačený vzduch se používá v systému, nepřichází však do přímého kontaktu s potravinou, ale vypouští se poté do okolního vzduchu. Stlačený vzduch má tak k produktu přístup pouze spolu s okolním vzduchem a je přitom zředěný. 

Netěsnosti

Netěsnosti vyskytující se v potrubním systému rozvodu stlačeného vzduchu. Netěsnosti přispívají výraznou měrou k nehospodárnosti systému stlačeného vzduchu. U nových potrubních vedení by proto měly být netěsnosti včetně veškerých připojených komponent nižší než pět procent. Příčinou netěsností je většinou špatná údržba spotřebičů, jako jsou např. pneumatické ruční nástroje a pneumaticky řízené výrobní stroje.

S přístrojem METPOINT LKD rychle vyhledáte netěsnosti!

O

Olej

Uhlovodíková sloučenina ze 6 nebo více atomů uhlíku (C6).

Zbytkový olej ve stlačeném vzduchu? Zde je řešení!  

Odlučovač oleje

Odlučovače oleje slouží k odlučování chladicího oleje ve šroubových kompresorech chlazených olejem. Systémy odlučování oleje současně snižují velikost olejových částic, které ještě zůstávají ve stlačeném vzduchu, na 1 mm a prodlužují tak životnost následně zařazených filtračních systémů.

Gravitační separace oleje a vody pomocí zařízení ÖWAMAT!

Odlučovač vody

Odlučovací zařízení, které odstraňuje vodu (např. cyklonový odlučovač).

Úprava emulze s budoucností: BEKOSPLIT

 

 

P

Pára

Plyn, který vykazuje teplotu pod hranicí své kritické teplotní hodnoty a lze jej proto pomocí izotermického postupu zkapalnět.

Další informace o filtraci páry

Parciální tlak

Označuje absolutní tlak, který vykonává jakákoli složka v plynné sloučenině.

Pharmacopoeia

V Evropě existuje European Pharmacopoeia, tedy Evropský lékopis. V něm jsou stanovena právní a vědecká měřítka, která mají zajistit, aby se léčiva dodávala ve vysoké kvalitě.  

Plynová konstanta

Plynová konstanta uvádí fyzikální práci, kterou molekulární množstevní jednotka plynu vykoná při nezměněném tlaku a zahřátí o 1 K. Její hodnota je 287,02 kJ/kg * K.

Práškový nástřik

K nanášení barevného prášku na příslušné povrchy při práškovém nástřiku je rovněž potřeba stlačený vzduch. Stlačený vzduch používaný při tomto postupu by měl být upraven na stupeň vysoušení třídy kvality 4 a obsah zbytkového oleje a částic třídy kvality 1. Opakovaně dochází k tomu, že práškově nastříkané povrchy vykazují dolíky. Na vině je často silikon.

Přímá absorpce

Zachycení relativně velkých částic (1,0 µm a více) na povrchu filtračního média nebo v jeho blízkosti. Částice se srazí s vlákny nebo strukturou filtračního média, aniž by se odchýlily od směru proudu.

Přímý kontakt

O přímém kontaktu mluvíme, pokud produkt nebo jeho primární obal přichází přímo do styku se stlačeným vzduchem nebo se dostává do dýchacích cest (např. dýchací vzduch), resp. na vnitřní či vnější místa, která nejsou 
chráněna kůží (např. při poraněních). 

Profukovací vzduch

Předem vysušený vzduch, který odvádí vlhkost z membrány.

Proud regeneračního vzduchu

Proud vzduchu, který proudí k regeneraci offline vysoušecích médií.

Provozní tlak

Pro výkon pneumaticky poháněných nástrojů a obráběcích strojů je důležitý správný provozní tlak. Je tak např. možné, že u pneumatického nástroje, který normálně vykazuje při provozním tlaku 6 barů 100procentní výkon, poklesne při snížení tlaku o 1 bar výkon již o 20 až 25 procent. Může se to stát např. kvůli příliš dlouhému přívodnímu vedení nebo jeho příliš malému průměru.

Pro převod použijte náš nástroj pro převod jednotek

R

Regulace chodu naprázdno

Pohon kompresoru běží dále, ale nekomprimuje se žádný vzduch. Kompresor částečně ušetří energii potřebnou ke kompresi. V případě potřeby stlačeného vzduchu se bez prodlení přepne na chod se zatížením. Provoz naprázdno snižuje počet spínacích cyklů motoru a tím i opotřebení.

Relativní vlhkost vzduchu

Poměr parciálního tlaku obsažené vodní páry vůči parciálnímu tlaku nasycené vodní páry při stejné teplotě, vyjádřený v %.

Rosný bod

Teplota, při které vodní pára začíná kondenzovat.

Měření tlakového rosného bodu pomocí METPOINT DPM

Rosný bod, atmosférický

Rosný bod při atmosférickém tlaku

Rosný bod, tlak

Rosný bod při uvedeném tlaku

Rozdílový tlak

Označuje rozdíl hodnot mezi dvěma tlaky, které se současně vyskytují na různých měřicích bodech.

Z

Základní zatížení

Základní zatížení systému stlačeného vzduchu je taková spotřeba stlačeného vzduchu, která je permanentně přítomna v provozu během určité směny. Při optimálním dimenzování přebírají v moderních systémech stlačeného vzduchu toto zatížení kompresory, které se během této doby nemusejí zapínat a pracují neustále v plném zatížení, a tedy v ekonomicky optimálním rozsahu.