GDPR

Informace o zpracování osobních údajů společností BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.

 

Společnost BEKO TECHNOLOGIES s.r.o., IČO 28763025, se sídlem Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233819, při své podnikatelské činnosti zpracovává osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

 

Jelikož naše společnost považuje dodržování právních předpisů na úseku ochrany osobních údajů za jednu ze svých priorit, poskytujeme Vám tímto tyto informace o zpracování osobních údajů.

 

Zpracování tzv. cookies souborů a dalších osobních údajů získaných při práci s našimi webovými stránkami upravuje samostatné prohlášení naší společnosti zveřejněné na našich webových stránkách.

 

Tento dokument se dále nevztahuje na zpracování osobních údajů zaměstnanců naší společnosti a uchazečů o pracovní pozice v naší společnosti.

 

 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů – komu osobní údaje poskytujete?

 

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost, tj. společnost BEKO TECHNOLOGIES s.r.o., IČO 28763025, se sídlem Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4 – Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233819.

 

 1. Jak nás můžete ve věci osobních údajů kontaktovat?

Písemně na adrese: BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.

Telefonicky na čísle: +420 24 14 14 717

E-mailovou zprávou na adrese: info(at)beko-technologies.cz

Prostřednictvím datové schránky (ID): x3wq443

 

Naše společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 a násl. GDPR.

 

 1. Jaké zásady naše společnost při zpracování osobních údajů dodržuje?

 

Při zpracování osobních údajů postupuje naše společnost v souladu s těmito základními zásadami:

 

 1. osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonně a transparentně;
 2. osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely;
 3. jsou zpracovávány pouze takové osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;
 4. jsou zpracovávány pouze takové osobní údaje, které jsou přesné a v případě potřeby aktualizované;
 5. osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 6. osobní údaje jsou zpracovávány takovým způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
 1. Jaké osobní údaje naše společnost zpracovává?

 

Naše společnost zpracovává typicky tyto osobní údaje svých zákazníků a obchodních partnerů z řad podnikatelů:

 

 • identifikační údaje: u podnikatelů – fyzických osob jejich identifikační číslo a adresu sídla, popř. jinou kontaktní adresu; u všech podnikatelů identifikaci statutárního orgánu, resp. kontaktní osoby;
 • kontaktní údaje: například doručovací adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa;
 • platební údaje: například číslo bankovního účtu;
 • další údaje získané v průběhu plnění smluvního vztahu.
 1. Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme?

 

Naše společnost osobní údaje zpracovává pro tyto účely:

 

 • uzavření a plnění smlouvy (např. dodávka zboží a jeho instalace);
 • plnění právních povinností podle obecně závazných právních předpisů (např. vedení účetnictví);
 • ochranu svých práv a oprávněných zájmů (např. vymáhání pohledávek);
 • pro účely obsažené v rámci souhlasu se zpracováním osobních údajů (jestliže tento důvod zpracování osobních údajů naše společnost využije).
 1. Jaký je právní základ zpracování osobních údajů?

 

Právními základy zpracování osobních údajů mohou být:

 

 • smluvní povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), podle které je zapotřebí zpracovávat osobní údaje za účelem provedení opatření před podpisem smlouvy nebo při jejím plnění;
 • právní povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), podle které se osobní údaje zpracovávají na základě obecně závazného právního předpisu nebo jiných závazných pravidel;
 • řádně zdůvodněný oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) naší společnosti nebo jiné osoby, který je vyšší, než zájem na ochraně soukromí subjektů údajů – v naší společnosti je oprávněným zájmem zejména ochrana a vymáhání práv naší společnosti a přímý marketing;
 • souhlas subjektů údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), který lze využít až v poslední řadě, pokud nebude na místě některý z předchozích právních základů.

Jestliže je právním důvodem pro zpracování osobních údajů souhlas, může subjekt údajů tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na výše uvedených kontaktních údajích naší společnosti.Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které naše společnost zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

 

 1. Kdo má k osobním údajům přístup?

 

Osobní údaje zpracovává nebo k nim má přístup

 

 • vybraní pracovníci naší společnosti,
 • subjekty poskytující naší společnosti právní a účetní (daňové) služby,
 • příslušné orgány veřejné moci na základě obecně závazných právních předpisů,
 • provozovatelé poštovních a přepravních služeb,

 

Osobní údaje nejsou naší společností ani dalšími příjemci předávány do státu, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizaci.Výjimkou jsou případy, kdy je požadováno, aby bylo objednané zboží doručeno do státu, který není členským státem Evropské unie – poté je předání osobních údajů do tohoto státu povinností naší společnosti vyplývající ze smlouvy. Poté naše společnost může předat osobní údaje přepravní společnosti, v jejíž kompetenci je doručení zboží do tohoto státu, a tato společnost je povinna přijmout všechna vhodná opatření, aby osobní údaje nebyly zneužity a byly chráněny po celou dobu jejich zpracování.

 

Naše společnost rovněž může předat osobní údaje svému jedinému společníkovi, společnosti BEKO TECHNOLOGIES GmbH, se sídlem Neuss, Im Taubental 7, 41468, Spolková republika Německo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Úředním soudem v Neuss, číslo HRB 5742.

 

V naší společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ve vztahu k osobním údajům.

 

 1. Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

 

Osobní údaje získané na základě souhlasu zpracováváme po dobu 5 let od uděleného souhlasu subjektem údajů nebo do doby, než s tímto zpracováním vyjádří subjekt údajů nesouhlas.

 

Osobní údaje, které zpracováváme bez souhlasu subjektu údajů, zpracováváme po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu nebo poskytnutí služeb, resp. splatnosti poslední částky, která byla naší společností vyúčtována. Důvodem je možné uplatňování nároků z poskytnutých služeb/dodaného zboží.

 

Po uplynutí shora uvedených lhůt, popř. odvolaní souhlasu, naše společnost může osobní údaje zpracovávat pro účely ochrany svých oprávněných zájmů (např. vymáhání pohledávek) a dále je může zpracovávat pro účely plnění zákonných povinností.

 

 1. Jak osobní údaje zpracováváme a chráníme?

 

Zpracování osobních údajů provádí naše společnost ve svém sídle, svých provozovnách a pobočkách. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a výpočetní technikou (PC).

 

Za účelem bezpečnosti osobních údajů naše společnost přijala příslušná technickoorganizační opatření (např. opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jinému zneužití osobních údajů).

 

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat v souladu s ochranou osobních údajů.

 

 1. Jaká mají práva osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme?
 1. Právo na přístup k osobním údajům

 

Máte právo získat od naší společnosti potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud ano, máte právo k nim získat přístup a získat informaci,

 

 • pro jaké účely naše společnost Vaše osobní údaje zpracovává;
 • které Vaše osobní údaje naše společnost zpracovává;
 • komu jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny;
 • o době zpracování Vašich osobních údajů;
 • o existenci práva požadovat od naší společnosti opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti jejich zpracování;
 • o právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • o veškerých dostupných informacích o zdroji Vašich osobních údajů, pokud nebyly získány od Vás;
 • zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a v kladném případě máte právo na získání informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vaši osobu.

 

Vaší žádosti naše společnost vyhoví vždy bezplatně. V případě opakovaných žádostí bude jejich vyřízení zpoplatněno. Nedojde-li k platbě za opakovanou žádost, nebude žádosti vyhověno.

 

 1. Právo na opravu osobních údajů

 

Máte právo opravu Vašich nepřesných osobních údajů a doplnění Vašich neúplných osobních údajů.

 

 1. Právo na výmaz osobních údajů

 

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů. Zejména když už je naše společnost nebude nadále potřebovat, nebo podáte úspěšnou námitku proti zpracování svých osobních údajů (viz písm. f) níže).

 

Právo na výmaz se neuplatní v případechk, kdy zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění povinnosti naší společnosti (typicky uložených zákonem), pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědecké, historické nebo statistické, nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků naší společnosti (např. vymáhání pohledávek).

 

 1. Právo na omezení zpracování osobních údajů

 

Máte právo, aby naše společnost po omezenou dobu nezpracovávala Vaše osobní údaje, např. v těchto případech:

 

 • po dobu potřebnou, než naše společnost ověří přesnost Vašich osobních údajů, pokud popíráte jejich přesnost;
 • jestliže naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje bez dostatečného právního základu, avšak Vy požádáte o omezení zpracování a nikoliv o jejich výmaz (viz písm. c) výše);
 • naše společnost Vaše osobní údaje již nepotřebuje zpracovávat, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • po dobu ověřování oprávněnosti Vaší námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely oprávněných zájmů naší společnosti (viz písm. f) níže).
 1. Právo na přenositelnost osobních údajů

 

Máte právo, aby Vám naše společnost předala Vaše osobní údaje, které od Vás získala pro uzavření smlouvy s Vámi a její plnění nebo s jejichž zpracováním jste udělil souhlas, jestliže jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě.

 

 1. Právo vznést námitku proti zpracování

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jesliže je naše společnost zpracovává na základě svých oprávněných zájmů. Naše společnost Vaší námitce vyhoví, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů.

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je naše společnost zpracovává pro účely svého přímého marketingu (typicky propagaci svého zboží nebo služeb). Naše společnost Vaší námitce v tomto případě vždy vyhoví.

 

 1. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jestliže ten je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti.

 

 1. Právo podat stížnost

 

Máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (více na www.uoou.cz). Stížnost můžete podat např. v případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy.

 

V Praze dne 22.1.2019

BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.