REACH

In accordance with Article 33 of the European Chemicals Regulation No. 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), we have informed you in the offer or order confirmation that the materials we offer or supply to your company contain a specific substance on the REACH Candidate List (SVHC):

Lead, CAS No. 7439-92-1, EC No. 231-100-4

Concentration according to alloy used, absorption reason: toxic for reproduction,

Recording date: 27.06.2018

Please observe the national regulations for handling and disposal of lead and lead-containing alloys (currently for our brass products).

There is currently no ban on the use of lead on the SVHC candidate list!

We monitor the development of the candidate list and keep information from our suppliers about the absence or presence of SVHCs in our products up to date.

The products listed in the appendix contain lead:

Download List


REACH

V souladu s článkem 33 Evropského nařízení č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) jsme Vás v nabídce, resp. v potvrzení zakázky informovali o tom, že materiály, které nabízíme a/nebo dodáváme Vaší společnosti, obsahují určitou látku ze seznamu REACH (SVHC – látky vzbuzující mimořádné obavy):

olovo, CAS č. 7439-92-1, ES č. 231-100-4

Koncentrace dle použitého legování, důvod zahrnutí: reprodukční toxicita,

datum zahrnutí: 27. 6. 2018

Dodržujte národní předpisy pro manipulaci a likvidaci olova a slitin s obsahem olova (aktuálně u našich výrobků z mosazi).

Pro olovo na seznamu SVHC aktuálně neplatí zákaz používání!

Sledujeme vývoj seznamu látek vzbuzujících mimořádnou obavu a informace našich dodavatelů o přítomnosti nebo nepřítomnosti látek ze seznamu SVHC v našich výrobcích udržujeme aktuální.

Výrobky uvedené v příloze obsahují olovo:

Seznam ke stažení