Słownik sprężonego powietrza

Filtr słownika
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A
Absorpcja
Proces wchłaniania jednej substancji przez masę innej substancji, w efekcie którego pochłonięta substancja łączy się z absorbentem.
Adsorpcja
Proces fizyczny, w którym cząsteczki gazu, pary lub cieczy przywierają do powierzchni ciała stałego.
Aer medicalis
Medyczne sprężone powietrze.
Aerozol
Zawiesina w gazowym ośrodku składająca się ze stałych, ciekłych lub stałych i ciekłych cząstek o prędkości opadania / osiadania, którą można pominąć.
Aktywowany tlenek glinu
Wysoce porowata i ziarnista forma tlenku glinu wykazująca właściwości adsorpcyjne w stosunku do wilgoci z gazów, par i niektórych cieczy.
B
C
Ciśnienie robocze
Poprawne ciśnienie robocze jest ważne z punktu widzenia wydajności narzędzi i obrabiarek zasilanych sprężonym powietrzem. I tak możliwe jest na przykład, że narzędzie pneumatyczne, które normalnie przy ciśnieniu roboczym wynoszącym 6 barów osiąga 100 procent wydajności, w przypadku zmniejszenia ciśnienia o 1 bar będzie pracować z wydajnością zaledwie 20 do 25 procent. Może się tak zdarzyć na przykład wskutek zastosowania nadmiernie długich przewodów zasilających lub przewodów o zbyt małej średnicy.
Czyszczenie CIP
CIP oznacza Cleaning in Place i jest metodą czyszczenia wykorzystywaną do czyszczenia urządzeń produkcyjnych. Czyszczenie urządzenia odbywa się na miejscu bez rozkładania go na części składowe. Urządzenie przepłukiwane jest odpowiednim środkiem, a następnie osuszane sprężonym powietrzem.
Ciśnienie różnicowe
Oznacza różnicę między dwoma wartościami ciśnienia występującego równocześnie w różnych punktach pomiarowych.
Ciśnieniowy punkt rosy
Mianem ciśnieniowego punktu rosy określa się temperaturę, przy której roboczy metr sześcienny znajdujący się pod odpowiednim ciśnieniem jest w 100 procentach nasycony parą wodną. Jeśli temperatura sprężonego powietrza spadnie poniżej tej wartości, wytworzy się kondensat. Jeśli powietrze znajdujące się pod ciśnieniem zostanie rozprężone do ciśnienia atmosferycznego, cząsteczki wody rozproszą się na większej przestrzeni. W ten sposób dojdzie do niedosycenia powietrza i temperatura punktu rosy obniży się. Na tej zasadzie oparta jest między innymi metoda osuszania powietrza przez sprężanie do wartości powyżej ciśnienia wymaganego.
Ciepło adsorpcji
Ciepło, które jest uwalniane, gdy substancja jest absorbowana przez adsorbent.
Ciśnienie cząstkowe
Oznacza ciśnienie bezwzględne wywierane przez jakiś składnik mieszaniny gazów.
Cząstki
Równoważna średnica kuli, która jest dostarczana przez przyrząd pomiarowy.
Ciepło adsorpcji
Ciepło, które jest uwalniane, gdy substancja jest absorbowana przez adsorbent.
D
Desorpcja
Proces fizyczny, w którym cząsteczki gazu, pary lub cieczy odrywają się od powierzchni ciała stałego.
Dyfuzja
Ruch cząsteczek gazu lub małych cząstek spowodowany przez gradienty stężenia.
E
Ekwiwalentny przepływ nominalny
Równoważne warunki przepływu przez filtr pozwalające na uzyskanie tej samej prędkości przy innych wartościach ciśnienia niż ciśnienie odniesienia podane przez producenta.
Efektywność
Stosunek stężenia usuniętych cząstek, tj. stężenie upstream minus stężenie downstream, do poprzedniego stężenia cząstek.
Emulsje
Emulsje występują zawsze wtedy, gdy kondensaty sprężarkowe lub substancje szkodliwe zassane z powietrza uniemożliwiają oddzielenie się oleju od wody. Jeśli ma to miejsce, zwykłe systemy separacji grawitacyjnej nie sprawdzą się przy uzdatnianiu kondensatu. Zamiast nich stosuje się specjalne separatory emulsji.
Efektywność filtracji
Ilość zanieczyszczeń usuniętych przez filtr dzielona przez ilość zanieczyszczeń wpływających do filtra, wyrażona zwykle w procentach.
F
Fermentacja
Fermentacja oznacza przemianę materiału organicznego przez mikroorganizmy. Jest ona wykorzystywana jako metoda produkcji żywności i napojów, np. proces warzenia, produkcja kiszonej kapusty.
Filtr
Urządzenie do wydzielania stałych, ciekłych lub gazowych zanieczyszczeń ze strumienia płynu.
Fluidyzacja
Odbywa się zwykle pod wpływem sprężonego powietrza i oznacza, że substancja stała może być transportowana jak ciecz.
Filtracja dogłębna
Na potrzeby filtracji płyn kierowany jest przez medium filtracyjne, które posiada wymuszoną ścieżkę do wychwytywania zanieczyszczeń.
Filtr wstępny
Urządzenie do usuwania większych zanieczyszczeń przed wprowadzeniem płynu do dalszej obróbki.
G
H
HACCP
Akronim oznacza Hazard Analysis Critical Control Point, w tłumaczeniu – analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) 852/2004 ten zapobiegawczy system kontroli muszą wdrożyć wszystkie przedsiębiorstwa; system został przyjęty w UE oraz na całym świecie.
Higroskopijny
Substancja higroskopijna posiada właściwość przyciągania wody.
I
J
Jonizacja
Produktem końcowym jest dodatnio naładowany jon; w tym procesie atom lub cząsteczka jest pozbawiana elektronów. Jonizowane sprężone powietrze jest często stosowane do oczyszczania naładowanych powierzchni.
K
Kontakt bezpośredni
Kontakt bezpośredni oznacza sytuację, w której produkt lub jego pierwotne opakowanie styka się ze sprężonym powietrzem.
Koszty energii
W zależności od czasu pracy sprężarki i ceny energii koszty energii stanowią od 70 do 80 procent całkowitych kosztów wytwarzania sprężonego powietrza.
Klasy jakości
Precyzyjną definicję jakości powietrza podaje obecnie norma ISO 8573-1. Rozróżnia ona między zawartością wody, cząstek stałych i oleju w sprężonym powietrzu. Dwie ostatnie odnoszą się do objętości atmosferycznej.
Kontakt pośredni
Sprężone powietrze wykorzystywane jest w procesie, ale nie wchodzi w bezpośredni kontakt z żywnością, lecz jest następnie odprowadzane do powietrza w otoczeniu. Sprężone powietrze dociera do produktu tylko w połączeniu z powietrzem otoczenia, a zatem jest rozrzedzone.
Koalescencja
Oznacza zbieganie się bądź łączenie małych kropelek w duże krople.
Kondensat
Ciecz, która utworzyła się w sprężonym powietrzu.
Kondensacja
Oznacza zamianę pary na ciecz.
L
Substancje zakłócające nakładanie lakieru (LabS)
Grupa substancji zakłócających nakładanie lakieru obejmuje silikony oraz wiele innych substancji, takich jak tłuszcze i oleje mineralne. Substancje nie prowadzą automatycznie do powstania wad, lecz należy traktować je jako źródło ryzyka. Należy je wcześniej skontrolować lub generalnie wykluczyć.
Lewitacja
Pod pojęciem lewitacji rozumie się w technice unoszenie się obiektu.
Łożysko powietrzne
Łożyska powietrzne, łożyska aerostatyczne lub aerodynamiczne są to łożyska, w których dwa wzajemnie wprawiane w ruch elementy współpracujące rozdzielone są cienką warstwą powietrza. Takie układy umożliwiają wykonywanie ruchów niemal całkowicie wykluczających tarcie.
M
Malowanie proszkowe
Do nanoszenia farby proszkowej na odpowiednie powierzchnie w ramach malowania proszkowego również potrzebne jest sprężone powietrze. Wykorzystywane tutaj sprężone powietrze powinno być uzdatnione do stopnia osuszenia klasy jakości 4 oraz do zawartości oleju resztkowego i cząstek klasy jakości 1. Często zdarza się, że na powierzchniach malowanych proszkowo pojawiają się kratery. Często przyczyną jest silikon.
N
Nieszczelności
Nieszczelności mogą występować w rurociągu sieci sprężonego powietrza. Nieszczelności w znacznym stopniu przyczyniają się do spadku ekonomiczności systemu sprężonego powietrza. Dlatego w przypadku nowych przewodów rurowych wskaźnik nieszczelności, włączając wszystkie podłączone komponenty, musi wynosić poniżej pięciu procent. Przyczyną nieszczelności jest zwykle niedostateczna konserwacja odbiorników, np. ręcznych narzędzi pneumatycznych, maszyn produkcyjnych sterowanych pneumatycznie.
O
Obciążenie podstawowe
Obciążenie podstawowe systemu sprężonego powietrze oznacza zużycie sprężonego powietrza, które występuje w zakładzie przez cały czas podczas określonej zmiany. W przypadku optymalnego doboru parametrów w nowoczesnych systemach sprężonego powietrza zapotrzebowanie to pokrywane jest przez sprężarki, które w tym czasie nie muszą się przełączać i ciągle pracują pod pełnym obciążeniem, a zatem w ekonomicznym, optymalnym zakresie.
Osuszacz ziębniczy
Osuszacz, w którym temperatura jest zmniejszana w procesie schładzania w celu skroplenia części par mogących zostać poddanych kondensacji.
Osuszacz membranowy
Osuszacze membranowe są to urządzenia, w których osuszane powietrze przepływa przez bardzo cienkie rurki (naczynia włosowate). Z uwagi na różnice ciśnienia cząstkowego między sprężonym powietrzem a suchym sprężonym powietrzem do regeneracji otaczającym naczynia włosowate wilgoć przenika przez pory.
Olej
Mieszanina węglowodorów składających się z 6 lub większej liczby atomów węgla (C6).
Osuszacz
Urządzenie służące do obniżania wilgotności bezwzględnej sprężonego powietrza poprzez zmniejszenie zawartości pary wodnej.
P
Powietrze do oddychania
Centralne sprężarkownie w szpitalach przygotowują dzisiaj wysterylizowane powietrze do oddychania wykorzystywane w salach zabiegowych. Sprężone powietrze musi być uzdatniane w sposób pozwalający osiągnąć bardzo wysoki stopień jakości. Rozstrzygające są tutaj zdefiniowane przez normę ISO 8573-1 klasy jakości sprężonego powietrza 1 dla cząstek stałych i aerozoli resztkowych oraz klasa jakości 4 dla zawartości wilgoci. Ponadto sprężone powietrze musi być sterylizowane. Jednak filtracja sterylizująca powinna odbywać się decentralnie, aby wykluczyć wpływ czynników negatywnych pochodzących z sieci przewodów rurowych.
Powietrze atmosferyczne
Mianem powietrza atmosferycznego w technice sprężonego powietrza określa się powietrze zasysane przez sprężarki z otoczenia.
Para
Gaz, którego temperatura jest niższa od jego punktu krytycznego, przez co może on zostać skroplony w efekcie izotermii.
Przenikanie
Ilość zanieczyszczeń, która przepływa przez filtr, dzielona przez ilość zanieczyszczeń, która wpływa do filtra.
Pharmacopoeia
W Europie obowiązuje European Pharmacopoeia – europejski spis leków. W nim określone są prawne i naukowe kryteria gwarantujące wysokiej jakości obrót lekami.
Pomieszczenie czyste
Pomieszczenia czyste są niezbędne w produkcji specjalnej. W pomieszczeniach czystych obowiązują wymagania dotyczące liczby cząstek w powietrzu otoczenia, ponieważ w przypadku dużej liczebności mogą mieć one negatywny wpływ na przebieg produkcji.
Piaskowanie
Metoda obróbki powierzchni, w której przeważnie stosowane jest sprężone powietrze. Sprężone powietrze wykorzystywane jest do kierowania twardego ścierniwa na obrabiany przedmiot w celu oczyszczenia go z zabrudzeń i zanieczyszczeń.
Przepływ cieczy płuczącej
Strumień cieczy do usuwania zanieczyszczeń z urządzenia filtracyjnego lub separacyjnego.
Powietrze płuczące
Wcześniej osuszone powietrze służące do odprowadzania wilgoci z membrany.
Punkt rosy
Temperatura, w której para wodna zaczyna się skraplać.
Punkt rosy, atmosferyczny
Punkt rosy przy ciśnieniu atmosferycznym
Punkt rosy, ciśnienie
Punkt rosy przy podanym ciśnieniu
Q
R
Ruchy Browna
Chaotyczne ruchy bardzo małych cząstek (poniżej 0,2 μm) spowodowane przez bombardowanie tych cząstek cząsteczkami gazu. W efekcie tych chaotycznych lub spiralnych ruchów cząstki opisują ścieżki, które są o wiele większe niż ich rzeczywista wielkość, przez co łatwiej je wychwycić.
Regulacja biegu jałowego
Napęd sprężarki pracuje nadal, ale powietrze nie jest sprężane. Sprężarka częściowo oszczędza energię niezbędną do sprężania. Z chwilą wystąpienia zapotrzebowania na sprężone powietrze sprężarka niezwłocznie przełącza się na tryb pod obciążeniem. Tryb pracy jałowej ogranicza cykle przełączania silnika, spowalniając w ten sposób zużycie.
Reometr
Urządzenie pomiarowe do wyznaczania charakterystyki deformacji i płynięcia materii, wykorzystuje łożyska powietrzne.
S
Spadek ciśnienia
Oznacza różnicę między stroną wysoko- i niskociśnieniową oporu przepływu.
Stała gazowa
Stała gazowa wyraża pracę fizyczną wykonaną przez molekularną jednostkę liczności gazu przy niezmienionym ciśnieniu podgrzewaną o 1 kelwin. Wynosi ona 287,02 kJ/kg * K.
Sito molekularne
Naturalne lub syntetyczne materiały, których atomy rozmieszczone są w sieci krystalicznej w taki sposób, że duża liczba małych pustek połączona jest wzajemnie przez mniejsze otwory lub pory o ściśle określonym jednolitym rozmiarze.
Separator oleju
Separatory oleju służą do oddzielania oleju chłodzącego w sprężarkach śrubowych chłodzonych olejem. Systemy separacji oleju równocześnie redukują rozmiar cząstek oleju, które pozostały w sprężonym powietrzu, do 1 mm, zwiększając w ten sposób trwałość systemów filtracyjnych za separatorem.
Separatory wodno-olejowe
Biorąc pod uwagę wszystkie koszty utylizacji kondensatu, w każdym przypadku bardziej korzystne okazuje się stosowanie separatora wodno-olejowego niż gromadzenie i utylizacja kondensatu przez specjalistyczne firmy. Dzieje się tak, ponieważ zaledwie ok. 1 procent zbieranego kondensatu stanowi prawdziwe zanieczyszczenie. Ten jeden procent może być stosunkowo łatwo i ekonomicznie utylizowany poprzez oddzielanie oleju od kondensatu.
Styk bezpotencjałowy
Przez styki bezpotencjałowe doprowadzane są zwykle sygnały informacyjne i sterujące, które przekazują informacje do innego podłączonego systemu napięcia zasilania lub aktywują funkcję. Oznacza to, że otwierają one lub zamykają obwód sterujący trzeciego systemu i są często wykorzystywane do komunikacji między sprężarką a nadrzędnym sterowaniem.
Strumień powietrza regeneracyjnego
Strumień powietrza, który przepływa przez środki osuszające offline w celu regeneracji.
Sterylny
Niezawierający mikroorganizmów zdolnych do namnażania.
Środek osuszający
Substancja wyróżniająca się zdolnością do usuwania wody ze sprężonego powietrza, np. żel krzemionkowy (SiO 2) lub aktywowany tlenek glinu (Al 2 O 3).
Stopień zanieczyszczenia
Ilość stałych, ciekłych lub gazowych zanieczyszczeń w sprężonym powietrzu.
Separator cyklonowy
Umieszczenie instalacja separatora cyklonowego za wylotem sprężonego powietrza ze sprężarki jest sensowne tylko wtedy, gdy nie istnieje możliwość odprowadzenia kondensatu odseparowanego w chłodnicy dodatkowej sprężarki przez odpowiednio poprowadzony przewód rurowy lub zbiornik sprężonego powietrza.
T
Transport pneumatyczny
O transporcie pneumatycznym jest mowa w sytuacji, gdy materiały sypkie przenoszone są przez przewody pod wpływem sprężonego powietrza.
Temperatura otoczenia
Temperatura otoczenia instalacji.
U
V
W
Węgiel aktywny
Forma węgla wyróżniająca się dużą pojemnością adsorpcyjną gazów i par.
Wchłanianie bezpośrednie
Nagromadzenie stosunkowo dużych cząstek (1,0 µm i więcej) na lub w pobliżu medium filtracyjnego. Cząstki zderzają się z włóknami lub strukturą medium filtracyjnego bez schodzenia ze ścieżki przepływu.
Wilgotność
Powietrze zasysane z atmosfery zawsze zawiera parę wodną. Ilość pary wodnej, która może zostać pochłonięta, zależy tylko od temperatury i dostępnej objętości. Decydujące znaczenie ma tutaj ciśnienie cząstkowe pary wodnej w powietrzu. Jeśli stopień nasycenia powietrza jest osiągnięty, mówi się o powietrzu o 100-procentowej wilgotności względnej.
Węglowodór
Związek organiczny składający się głównie z wodoru i węgla.
Wielkość cząstek
Długość największej odległości między dwiema skrajnymi granicami.
Wilgotność względna powietrza
Stosunek ciśnienia cząstkowego występującej pary wodnej do ciśnienia cząstkowego nasyconej pary wodnej w takiej samej temperaturze, wyrażony w %.
Wodooddzielacz
Urządzenie separujące do usuwania wody (np. separator cyklonowy).
X
Y
Z
Żel krzemionkowy
Porowata i ziarnista forma bezpostaciowego ditlenku krzemu wykazująca określoną pojemność adsorpcyjną wilgoci z gazów, par i niektórych cieczy.
Zdolność do pochłaniania zanieczyszczeń
Ilość zanieczyszczeń, które urządzenie filtracyjne może zatrzymywać, zanim osiągnie granicę roboczą, np. dopuszczalny spadek ciśnienia.
Zjawisko stick-slip
Zjawisko to oznacza drgania cierne powodowane przez powolne przesuwanie ciał stałych względem siebie.
Zanieczyszczenie
Każda stała, ciekła lub gazowa substancja, która ma negatywny wpływ na system.